วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยใบงานที่ 2
เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
จุดประสงค์ ลำดับความสัมพันธ์ต่อเนื่องของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้
คำชี้แจง ให้วิเคราะห์ลักษณะการปกครองของสมัยต่างๆ
ความสัมพันธ์และความต่อเนื่องด้านการปกครองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น